محاسبه و انتخاب بیمتال، فیوز و کنتاکتور مناسب

برای اتصال موتورهای الکتریکی به شبکه باید از فیوز،بیمتال و کنتاکتور مناسب استفاده کرد تا تحمل جریان راه اندازی و جریان دائم موتور را داشته باشند و فیوز و بیمتال هم مقدار آن مناسب انتخاب شود تا در موقع بروز مشکل بلافاصله موتور را از مدار خارج کنند و کارکرد مفیدی داشته باشند.

برای استفاده ی موتورهایی که به صورت یک ضرب (مستقیم) به شبکه متصل می شوند

این جدول از ۹ ستون تشکیل شده است. در ستون های اول و دوم قدرت موتورها برحسب کیلووات و اسب بخار برای ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت نشان داده شده است. ستون سوم و چهارم مربوط به قدرت موتورها برای ولتاژ خطی ۳۸۰ ولت است و ستون پنجم و ششم قدرت موتورها برای ولتاژ خطی ۴۱۵ تا ۴۴۰ ولت را نشان می دهد. ستون هفتم مربوط به جریان کنتاکتور برای قدرت های مورد نظر است و در ستون هشتم جریان بی متال لازم برای موتور مورد نظر مشخص گردیده و سر انجام در ستون نهم فیوز مورد نیاز مشخص شده است. این جدول برای موتور هایی استفاده می شود که به صورت مستقیم به شبکه برق متصل شوند.

برای مثال موتور ۲۲kW یا ۳۰HP مورد نظر است. برای انتخاب وسایل مورد نیاز در ستونی که بالای آن ولتاژ ۳۸۰ ولت مشخص شده عدد ۲۲kW و ۳۰HP را پیدا می کنیم. سپس رو به روی آن، عدد ۶۳ را برای جریان کنتاکتور و عدد ۳۸-۵۰ را برای جریان بی متال و عدد ۵۰-۶۳ را برای جریان فیوز پیدا می کنیم.

جریان فیوز

جریان بی متال

جریان کنتاکتور

ولتاژ ۴۱۵ – ۴۴۰ V

ولتاژ ۳۸۰ V

ولتاژ  ۲۲۰ – ۲۴۰ V

A

A

A

HP

kW

HP

kW

HP

kW

۲

۱-۱٫۶

۹

۰٫۵

۰٫۳۷

۲-۴

۱٫۶-۲٫۵

۹

۰٫۷۵

۰٫۵۵

۰٫۵

۰٫۳۷

۲-۴

۱٫۶-۲٫۵

۹

۱

۰٫۷۵

۱

۰٫۷۵

۴-۶

۲٫۵-۴

۹

۱٫۵

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۱

۰٫۷۵

۰٫۵۵

۴-۶

۲٫۵-۴

۹

۲

۱٫۵

۲

۱٫۵

۱

۰٫۷۵

۶-۸

۴-۶

۹

۳

۲٫۲

۳

۲٫۲

۱٫۵

۱٫۱

۸-۱۲

۴-۶

۹

۴

۳

۴

۳

۲

۱٫۵

۸-۱۲

۵٫۵-۸

۹

۵

۳٫۷

۱۰-۱۲

۷-۱۰

۱۶

۵٫۵

۴

۳

۲٫۲

۱۲-۱۶

۱۰-۱۳

۱۶

۷٫۵

۵٫۵

۷٫۵

۵٫۵

۴

۳

۱۶-۲۰

۱۳-۱۵

۱۶

۱۰

۷٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۴

۱۶-۲۰

۱۳-۱۸

۱۶

۱۲٫۵

۹

۲۰-۲۵

۱۸-۲۵

۲۵

۱۳٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۲۵

۱۸-۲۵

۲۵

۱۵

۱۱

۱۵

۱۱

۳۲-۴۰

۲۳-۳۲

۴۰

۲۰

۱۵

۲۰

۱۵

۱۰

۷٫۵

۴۰

۳۰-۴۰

۴۰

۲۵

۱۸٫۵

۲۵

۱۸٫۵

۱۳٫۵

۱۰

۴۰

۳۰-۴۰

۴۰

۳۰

۲۲

۱۵

۱۱

۵۰-۶۳

۳۸-۵۰

۶۳

۳۵

۲۵

۳۰

۲۲

۶۳

۴۸-۵۷

۶۳

۴۰

۳۰

۲۰

۱۵

۶۳

۴۸-۵۷

۶۳

۴۵

۳۳

۴۰

۳۰

۲۵

۱۸٫۵

۶۳

۵۷-۶۶

۶۳

۵۰

۳۷

۸۰

۶۶-۸۰

۸۰

۶۰

۴۵

۵۰

۳۷

۳۰

۲۲

۱۰۰

۷۵-۱۰۵

۱۲۵

۷۰

۵۰

۶۰

۴۵

۱۲۵

۹۵-۱۲۵

۱۲۵

۸۰

۵۹

۷۵

۵۵

۴۰

۳۰

۱۲۵

۹۵-۱۲۵

۱۲۵

۹۰

۶۵

۱۶۰

۱۲۰-۱۶۰

۲۰۰

۱۰۰

۷۵

۱۰۰

۷۵

۵۰

۳۷

۱۶۰

۱۲۰-۱۶۰

۲۰۰

۶۰

۴۵

۲۰۰

۱۵۰-۲۰۰

۲۰۰

۱۲۵

۹۰

۱۲۵

۹۰

۷۵

۵۵

۲۵۰

۱۶۰-۲۵۰

۲۶۰

۱۵۰

۱۱۰

۱۵۰

۱۱۰

۲۵۰

۱۶۰-۲۵۰

۲۶۰

۱۷۵

۱۳۲

۲۵۰

۲۰۰-۳۱۵

۲۶۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۷۵

۱۳۲

۱۰۰

۷۵

۳۱۵

۲۵۰-۴۰۰

۴۵۰

۲۲۵

۱۶۵

۲۲۰

۱۶۰

۱۲۵

۹۰

۴۰۰

۲۵۰-۴۰۰

۴۵۰

۲۵۰

۱۸۵

۱۵۰

۱۱۰

۴۰۰

۳۱۵-۵۰۰

۴۵۰

۳۰۰

۲۲۰

۲۷۰

۲۰۰

۵۰۰

۳۱۵-۵۰۰

۴۵۰

۳۵۰

۲۵۰

۳۰۰

۲۲۰

۱۷۵

۱۳۲

۶۳۰

۴۰۰-۶۳۰

۶۳۰

۴۰۰

۲۹۰

۳۵۰

۲۵۰

۲۲۰

۱۶۰

۶۳۰

۵۰۰-۸۰۰

۶۳۰

۴۳۰

۳۱۵

برای استفاده ی موتورهایی که به صورت ستاره – مثلث راه اندازی می شوند

این جدول مانند جدول قبلی دارای ۹ ستون و مشخصات هر ستون همانند مشخصات ستون های جدول قبل است؛ با این تفاوت که این جدول برای موتورهای آسنکرون روتور قفسی ای استفاده می شود که راه اندازی آن به صورت ستاره-مثلث باشد.

برای مثال موتور ۲۳kW و ۳۰HP را در نظر می گیرم. بر اساس روش قبل، کنتاکتور مورد نیاز ۴۰ آمپر و بی متال آن ۲۳-۳۲ آمپر و فیوز مورد نیاز ۵۰-۶۳ آمپر خواهد بود.

علت اینکه آمپر کنتاکتور و بی متال کاهش یافته این است که در اتصال مثلث که اتصال دایم کار موتور است جریان مصرفی موتور از دو کنتاکتور به صورت موازی عبور می کند.

باید توجه داشت که برای راه اندازی موتورهای آسنکرون با روتور قفس سنجابی از کنتاکتوری با علامت طبقه بندی AC3 استفاده می شود، اما اگر روتور آن سیم پیچی شده باشد از کنتاکتور AC2 استفاده می کنیم.

جریان فیوز

جریان بی متال

جریان کنتاکتور

ولتاژ ۴۱۵ – ۴۴۰ V

ولتاژ ۳۸۰ V

ولتاژ  ۲۲۰ – ۲۴۰ V

A

A

A

HP

kW

HP

kW

HP

kW

۱۶

۷-۱۰

۱۲

۱۰

۷٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۴

۲۰

۷-۱۰

۱۲

۱۲٫۵

۹

۲۰

۱۰-۱۳

۱۲

۱۳٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۲۵

۱۳-۱۸

۱۶

۱۵

۱۱

۱۵

۱۱

۳۲

۱۳-۱۸

۱۶

۲۰

۱۵

۲۰

۱۵

۱۰

۷٫۵

۴۰

۱۸٫۵-۲۵

۲۵

۲۵

۱۸٫۵

۲۵

۱۸٫۵

۱۳٫۵

۱۰

۴۰

۱۸-۵

۲۵

۱۵

۱۱

۵۰

۱۸٫۲۵

۲۵

۳۰

۲۲

۵۰-۶۳

۲۳-۳۲

۴۰

۳۰

۲۲

۶۳

۲۳-۳۲

۴۰

۳۵

۲۵

۲۰

۱۵

۶۳

۳۰-۴۰

۴۰

۴۰

۳۰

۴۰

۳۰

۲۵

۱۸٫۵

۸۰

۳۰-۴۰

۴۰

۴۵

۳۳

۸۰

۳۰-۴۰

۴۰

۵۰

۳۷

۸۰

۳۸-۵۰

۶۳

۵۰

۳۷

۳۰

۲۲

۱۰۰

۳۸-۵۰

۶۳

۶۰

۴۵

۱۰۰

۴۸-۵۷

۶۳

۷۰

۵۰

۶۰

۴۵

۱۲۵

۵۷-۶۶

۶۳

۸۰

۵۸

۷۵

۵۵

۴۰

۳۰

۱۲۵

۶۰-۸۰

۸۰

۹۰

۶۵

۵۰

۳۷

۱۶۰

۷۵-۱۰۵

۱۲۵

۱۰۰

۷۵

۱۰۰

۷۵

۶۰

۴۵

۲۰۰

۷۵-۱۰۵

۱۲۵

۱۲۵

۹۰

۲۰۰

۹۵-۱۲۵

۱۲۵

۱۲۵

۹۰

۷۵

۵

مطالب مرتبط

۲۸ دیدگاه‌

 1. dalakkheili گفت:

  چراغ مثالتون رو برای ۳۸۰ ولت قرار دادید؟ چرا روی ۲۲۰ تا ۲۴۰ نذاشتید؟؟

  • dalakkheili گفت:

   چرا؟

  • admin گفت:

   با سلام خدمت شما
   فقط یک مثال بود شما می توانید همین محاسبات را برای موتور ۲۲ کیلوات یا برق ۲۲۰ ولت نیز انجام دهید .
   در این حالت در ستون اول از سمت چپ یعنی ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ، ۲۲ کیلو وات را پیدا می کنیم که با توجه به جدول نتایج به صورت زیر است .
   جریان کنتاکتور : ۸۰
   جریان بی متال : ۶۶-۸۰
   جریان فیوز : ۸۰
   موفق باشید .

   • علی گفت:

    سلام
    مهندس اگر این جدول را نداشتیم آیا فرمولی هست که بتونیم به این اعداد برسیم.

  • پدرام گفت:

   چون ولتاژ خط به خط در برق ایران ۳۸۰ ولت هستش و شما قراره به دوسر هرکلاف الکترو موتور این ولتاژ رو اعمال کنید
   جمع دوتا ۲۲۰ ولت تکفاز در اصل میشه ۴۴۰ ولت ولی خوب تحویلی ۳۸۰ ولت یا ۴۰۰ ولت هستش

 2. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 3. سلام
  خواهش میکنم
  موفق باشید .

 4. salman گفت:

  سلام
  برای انتخاب کنتاکتور دمای محیط هم اثر گذاره مثل انتخاب سطح مقطع سیم انتقال توان که ضرایب اصلاح وارد میشه؟

  • admin گفت:

   سلام
   خیر تاثیری ندارد ولی روی هر کنتاکتور یک رنج دمایی قرار دارد که برای عملکرد مناسب و ایمن باید در اون رنج کار کنند تقریبا ماکزیمم دمای مجاز ۶۰ درجه هستش عموما
   موفق باشد .

 5. احمد جعفری گفت:

  با سلام و خسته نباشید.فرق ترمیک با کلید حراراتی چی هستش؟همچنین فرق ترمیک با بی متال چی هستش؟ ممنونم

  • Mohsen گفت:

   عالی بود .سپاس

   • پدرام گفت:

    شما ۱۸۰ آمپر تکفاز میخوای واسه چی بگذریم که ظرفیت کنتور بیشتر از ۳۲ آمپر تکفاز نداریم ولی خوب شما اگر بخوای از فیوز مثلا ۶۰ آمپر سه فاز استفاده کنی میشه یه فیوز ولی بهتره از دوتا ۶۰ آمپر سه فاز استفاده کنی با و ۶ تا تغذیه بدی با ۶ تا خروجی هم باید ۶ تا سیمت رو از طریق شینه یا ترمینال‌های ۶ به یک کنی ببری سر مصرف کننده اگه البته فقط یک مصرف کننده داری

 6. داود گفت:

  سلام.جریان هرفاز ۶۰ آمپر می باشدو فاصله ۲۵ مترسایز کابل باید چقدر باشه

 7. Mohsen گفت:

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی وزحمت کش .وقتی رنج بی متال ۴تا ۶ هست بیمتال رو باید روی چه رنجی تنظیم کرد؟ممنون میشم

 8. Rasool گفت:

  سلام من میخوام واسه ۱۸۰امپر جریان دوسه و چهار تا تکفاز یک عدد فیوز سه فاز استفاده کنم باید از فیوز چند امپر استفاده کنم

  • پدرام گفت:

   شما ۱۸۰ آمپر تکفاز میخوای واسه چی بگذریم که ظرفیت کنتور بیشتر از ۳۲ آمپر تکفاز نداریم ولی خوب شما اگر بخوای از فیوز مثلا ۶۰ آمپر سه فاز استفاده کنی میشه یه فیوز ولی بهتره از دوتا ۶۰ آمپر سه فاز استفاده کنی با و ۶ تا تغذیه بدی با ۶ تا خروجی هم باید ۶ تا سیمت رو از طریق شینه یا ترمینال‌های ۶ به یک کنی ببری سر مصرف کننده اگه البته فقط یک مصرف کننده داری

 9. امین7 گفت:

  سلام

  لطف کنید راهنمایی بفرمایید

  الف ) میخواستم بدونم در عمل ، برای کولر گازی با جریان کارکرد ۱۶ آمپر یه فیوز مینیاتوری ۲۰ آمپر تیپ c جواب می دهد. با توجه به جریان راه اندازی کولرها و کلا موتورهای الکتریکی؟؟

  ب )همچنین لطف کنید بفرمایید چرا دوست من که برقکار میباشد میگوید اکثر منازل که برای برقکاری رفته ، سازمان برق ، به عنوان مثال برای برق سه فاز ۳۲ آمپر، سه تا فیوز فشنگی ۳۲ آمپر میزنه یا برق تک فاز ۲۵ آمپر یه فیوز فشنگی ۲۵ آمپر میزند و این فیوزها سریع میسوزند او مجبور میشود از فیوزها با جریان بالاتر استفاده کند مثلا برای سه فاز ۳۲ آمپر سه تا فیوز ۶۳ آمپر میزند که به قول خودش جواب بده . با توجه به اینکه اینکار از نظر ایمنی خطرناک میباشد لطفا دلیل اصلی سوختن فیوزها رو بفرمایید

  ج ) در کنتور برای فازی که کولر ها گازی و روشنایی و پریزها روی آن قرار میگیرد با توجه به جریان هجومی کولرها و برخی دیگر از وسایل کدام فیوز فشنگی gm یا gG را انتخاب کنیم ( که در بازار موجود باشد )

  و همچنین اگر لطف کنید منبعی برای یادگیری در انتخاب انواع فیوزها که در عمل جواب بده نه اینکه فقط تئوری باشد، معرفی کنید

  با تشکر فراوان

  • admin گفت:

   با عرض یلا

   ذاین موضوع قطع شدن مینیاتوری به نوع مصرفی که دارید بستگی داره و در وسایلی که موتور الکتریکی دارند با توجه به اینکه در زمان راه اندازی موتور یک جریان زیاد و البته بصورت لحظه ای از داخل فیوز عبور می کند که احتمال قطع شدن مینیاتوری رو بالا میبره و معمولا در کارکارهای صنعتی در این جور مواقع از کلید حرارتی استفاده می کنند که علاوه بر در نظر گرفتن مقدار آمپر عبوری فاکتور زمان رو هم نیز در نظر می گیره که برای مقابله با این موضوع مناسب هستش ولی در مورد شما و برای منزل پیشنهاد نمیشه . در مورد کولر گازی ، که معمولا در زمانیکه کمچرسور زیر بار هست تقریبا از ۴ تا ۶ آمپربرق مصرف میکنه و ۱۶ آمپری که روش توشتن بدلیل همون جریان راه اندازی اولیه است که با مستهلک شدن کولر گازی و یا پایین اومدن سطح ولتاژ ممکته از این هم بالاتر بره ولی درکل با یک فیوز ۲۵ آمپر نباید مشکلی براش پیش بیاد .
   از فیوز ۶۳ هم استفاده نکنین چون معمولا در ساختمان ها از سیم های ۲٫۵ استفاده شده که تحمل عبور این جریان رو ندارن و ممکن باعث سوختن سیم ها بشه .( البته زمانی که زیر بار هستش)
   پیشنهاد می کنم ولتاژ برق خونتون رو اندازه گیری کنین که خیلی پایین نباشه که در این صورت هم باید با اداره برق تماس بگبرین . ( از مدل های دیگه فیوز هم استفاده کنین )

  • پدرام گفت:

   منبع انتخاب فیوزها برید توی اینترنت مباحث مربوط به قوانین نظام مهندسی رو دانلود کنید و مطالعه کنید توضیحات جالب و جامعی داره
   راستی هیچوقت از فیوز قوی تر از ظرفیت کنتور استفاده نکنید خیلی ریسکش بالاست و حتی من دیدم باعث سوختن کنتور شده

 10. DALAKKHEILI گفت:

  سلام وقت بخیر – یک سوال… برای کارهای ساختمانی از جدول اول باید استفاده کنم. درسته؟ باید ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ را در نظر بگیرم یا ۳۸۰ ولت؟ در واقع من تفاوت این دو ستون رو متوجه نشدم .ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • پدرام گفت:

   اگه کار ساختمانی منظورتون پروژه‌ای احداث هستش باید ببینید برق شما چندفازه معمولا توی پروژه ساختمانی با آسانسور از برق سه فاز استفاده میکنن با ظرفیت های خاص اگه آسانسور نداره براش از برق تکفاز استفاده میکنن، اگر کار سه فاز بود برقش از جدول ۳۸۰ استفاده کنید نبود از جدول ۲۲۰

 11. رادین گفت:

  با سلام برای بنده ۲سوال پیش آمده ۱) مگر موورهای بالای ۱۱ کیلووات نباید بصورت ستاره مثلث و یا سافت استارتر راه اندازی شود دلیل اینکه در جدول شماره ۱ موتور های تا ۱۶۰کیلووات نیز آورده شده چیست؟؟؟ ۲) برای اتصال توسط سافت استارتر که بی متال خذف میشود و سایز کلید کمپکت را ممکنه توضیح دهید؟ و نیز سایز کابل برای اتصال ستاره مثلث چگونه است؟؟؟ با تشکر فراوان

  • siavash گفت:

   سلام دوست عزیز بسته به ولتاژ موتور و نوع کاریش. میتونه تک ضرب. ستاره مثلث کارکنه. تکضرب میتونه ستاره ویا مثلث باشه. ربطی به توان موتور نداره

  • پدرام گفت:

   سلام ببینید شرایط راه اندازی بسته به توضیحات کارخانه سازنده و برق کشور هستش
   برق ایران برای سه فاز جز در موارد استثنا صنایع سنگین ۳۸۰ ولت هستش معمولا شما باید ببینید پیشنهاد سازنده برای راه اندازی چیه
   بله معمولا بالای ۱۱ کیلو با ستاره مثلث یا سافت استارتر راه اندازی میشه ولی گاهی همون موتور میره توی برق ۶۰۰ ولت صنعت فولاد یه ضرب با مثلث یا ستاره راه می افته
   سایز کابل به جریان نامی موتور ارتباط داره و فاصله موتور تا تابلو قدرت که یه جدول داره از روی اون باید انتخاب بشه با حداقل ۵۰درصد پیشنهاد خودم و۲۰ درصد پیشنهاد رسمی که البته توی ایران و کابل های که من دیدم همون ۵۰درصد عاقلانه تره اضافه سایز کلید کمپکت هم به جریان موتور بستگی داره در شرایط بار نامی یعنی کلیدت نباید کمتر از جریان نامی موتور باشه ظرفیتش

   • پدرام گفت:

    راستی اینم یادم رفت اگر کلید کمپکت رو انتخاب کردی جریان نامی موتور رو ضربدر ۱٫۷ کن و نزدیک ترین تیپ آمپر کلید رو انتخاب کن چون شما علاوه بر جریان نامی باید جریان راه اندازی موتور رو در نظر بگیری که تقریبا دوبل جریان نامی موتوره من خودم این بلا سرم اومده 🤣😂 در کل میگن به سر آمده حکیمه حکایت منه،

 12. hskskd گفت:

  مثالتون کاملا اشتباهه و بر اساس یک اشتباه رایجودر کتاب برق صنعتی کمی شده این مثال اشتباه و غیر مهندسیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *