لیست قیمت محصولات رعد

لیست قیمت محصولات رعد

لیست قیمت محصولات رعد

لیست قیمت روزانه محصولات رعد

درصورتیکه محصول مورد نظر خود را در لیست زیر مشاهده نمی کنید می توانید از ریق شماره های زیر با ما در ارتباط باشید .

۰۲۱-۳۳۱۱۰۷۶۸  و  ۰۹۳۸۰۷۰۳۳۸۸

ردیفعنوانقیمت/تومان
1ترمینال رعد RTP2.5۳,۳۳۰
2ترمینال رعد طوسی RTP4 ۴,۶۶۰
3ترمینال رعد طوسی RTP6 ۶,۰۶۰
4ترمینال رعد طوسی RTP10 ۷,۳۶۰
5ترمینال رعد RTP16 ۱۴,۳۲۰
6ترمینال رعد RTP25 ۱۶,۹۴۰
7ترمینال رعد RTP35 ۲۹,۵۸۰
8ترمینال رعد RTP50 ۴۹,۷۲۰
9ترمینال رعد RTP70 ۶۵,۴۹۰
10ترمینال رعد RTP95 ۱۲۶,۶۴۰
11ترمینال ارت رعد RET2.5 ۱۳,۸۲۰
12ترمینال ارت رعد RET4 ۱۷,۳۷۰
13ترمینال ارت رعد RET6 ۱۹,۷۳۰
14ترمینال ارت رعد RET10 ۲۲,۲۶۰
15ترمینال ارت رعد RET16 ۲۹,۷۲۰
16ترمینال ارت رعد RET35 ۴۷,۵۰۰
17ترمینال رعد DRTP2.5/4 ۹,۲۶۰
18ترمینال رعد DRTP2.5/4-L ۱۱,۹۱۰
19ترمینال ریلی دو طبقه رعد DRTP4۱۲,۱۳۰
20بست انتهایی رعد EB1۳,۳۲۰
21بست انتهایی رعد EB/2۳,۰۸۰
22بست انتهایی رعد EB/3۲,۸۹۰
23لیبل ترمینال رعد LB/1۳,۹۲۰
24لیبل ترمینال رعد LB/2۳,۶۰۰
25ترمینال فیوزی رعد RFT5۲۶,۱۷۰
26پریز ریلی بدون LED رعد DSO۲۳,۲۵۰
27پریز ریلی LED دار رعد DSO/LD۲۳,۳۶۰
28آخرین بروزرسانی 1400/03/06