منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English
موتور DC کمپوند

موتور DC کمپوند

موتور DC کمپوند

موتور DC کمپوند

موتور DC کمپوند (ترکیبی)

این موتور شامل دو بخش اصلی زیر می باشد:

۱- استاتور
۲- روتور

استاتور:

قطعه ثابت موتور DC  کمپوند می باشد. که با عبور جریان از داخل سیم پیچی آن، میدان مغناطیسی در جهت ثابت تولید می شود. این میدان در تقابل با میدان مغناطیسی تولیدی روتور ، موجب تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی می شود.

استاتور شامل دو بخش اصلی زیر است:

۱- هسته: سیم پیچ ها رو آن سوار هستند و موجب تمرکز شار و جلوگیری از هدر رفت میدان مغناطیسی می شود.

۲- سیم پیچ: شامل دو سیم پیچی سری و شنت می باشد و با اتصال به منبع تغذیه، میدان مغناطیسی تولید می کند.

روتور:

روتور قطعه متحرک موتور کمپوند می باشد. این قطعه با ایجاد میدان مغناطیسی در جهت خاصی نسبت به استاتور باعث بوجود آمدن یک نیرو دورانی در روتور شده و همین امر باعث چرخیدن روتور یا همان آرمیچر می شود. بنابراین وظایف روتور عبارتند از:

۱- ایجاد میدان
۲- تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و چرخیدن

این قطعه داری سه قسمت اصلی است:

۱- بوبین یا مولد میدان مغناطسی: ایجاد میدان مغناطیسی
۲- کموتاتور : انتقال جریان الکتریکی به سیم پیچ های روتور.
۳- هسته: وظیفه متمرکز کردن شارهای مغناطیسی تولیدی

علت نام گذاری موتورهای کمپوند به این نام این است که سیم پیچ تحریک یا همان سیم پیچ استاتور آن دارای دو نوع سیم پیچ می باشد که یکی از آن ها از لحاظ مداری و الکتریکی به صورت موازی(شنت) با سیم پیچ روتور و سیم پیچ دیگر به صورت سری قرار دارد. در واقع این نوع موتور ترکیبی از موتور های سری و شنت است.

مدار معادل موتور DC کمپوند

مدار معادل موتور DC کمپوند

انواع موتور کمپوند

۱-کمپوند اضافی: میدان ناشی از سیم پیچی شنت میدان سیم پیچی سری را تقویت می کند.

۲- کمپوند نقصانی:  میدان سیم پیچ شنت ,میدان سیم پیچ سری را تضعیف می کند.

هریک از موتور های کمپوند نقصانی و اضافی نیز می توانند در دو نوع کمپوند با شنت بلند و کوتاه تقسیم شوند.در موتور کمپوند بلند جریان میدان شنت مستقل از تغییرات جریان بار است ولی در کمپوند کوتاه تغییرات جریان بار باعث تغییرات جریان میدان شنت می شود. بنابراین در موتور کمپوند شار میدان برآیند شار میدان شنت، میدان سری و عکس العمل آرمیچر است

ویژگی ها

۱- میدان سری، گشتاور راه انداز بهتر و میدان شنت تنظیم سرعت بهتر را فراهم می کند.

۲- موتورهای کمپوند دارای تغییرات سرعت کمتری نسبت به موتورهای سری و تغییرات سرعت بیشتری نسبت به موتورهای شنت در بازه بی باری تا بار کامل هستند.

۳- دارای گشتاور کمتری نسبت به موتور سری و گشتاور بیشتری نسبت به موتر شنت هستند.

کاربردها

۱- در جایی که نیاز به گشتاور زیاد با سرعت تقریبا ثابت باشد از موتور کمپوند استفاده می شود.

۲- در ماشین برش کارخانجات لوله سازی .

هریک از موتور‌های کمپوند نقصانی و اضافی نیز می‌توانند در دو نوع کمپوند با شنت بلند و کوتاه تقسیم شوند. در موتور کمپوند بلند جریان میدان شنت مستقل از تغییرات جریان بار است، ولی در کمپوند کوتاه تغییرات جریان بار باعث تغییرات جریان میدان شنت می‌شود؛ بنابراین در موتور کمپوند شار میدان برآیند شار میدان شنت، میدان سری و عکس العمل آرمیچر است

موتور DC کمپوند با شنت بلند

موتور DC کمپوند با شنت بلند

موتور DC کمپوند با شنت کوتاه

موتور DC کمپوند با شنت کوتاه