دسته: کتاب های دانشگاهی

کتاب های دانشگاهی

الکترونیک ۳

۱- ترانزیستور در فرکانس بالا

۲- پایداری در مدارهای الکترونیکی

۳- تقویت کننده های باند باریک

۴- تقویت کننده های عملیاتی

۵- پاسخ فرکانسی تقویت کننده های ترانزیستوری

الکترونیک 2

الکترونیک ۲

تقویت کننده های تفاضلی
ترانزیستور BJT
بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها
تقویت کننده عملیاتی ( OpAmp )
نوسان سازها
تنظیم کننده های ولتاژ

مدارهای الکتریکی 2

مدارهای الکتریکی ۲

سرفصل های کتاب مدارهای الکتریکی ۲ بشرح ذیل می باشند :

تبدیل لاپلاس و تحلیل مدار به کمک آن
مشخصه های ذاتی و فرکانس های طبیعی … .