منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

English
نحوه انتخاب لودسل

نحوه انتخاب لودسل

لودسل باسکول

ظرفیت هر لودسل باتوجه به نوع و شکل هر باسکول ، ضریب اطمینانی که از سیستم انتظار داریم و تعداد لودسل هایی که می توانیم و یا مجبوریم در سیستم استفاده کنیم تعیین می گردد .

پارامترهای شناسایی لودسل :

١) ظرفیت نامی – RATED CAPACITY : 

حداکثر ظرفیتی که لودسل برای اندازه گیری آن وزن طراحی شده است.

۲) حساسیت – RETED OUTPUT : 

تفاوت جبری بین خروجی در حالت بی باری و بار کامل که معمولا با واحد میلی ولت بر ولت تعریف می شود .

۳) میزان غیر خطی – NON-LINEARITY :

حداکثر اختلاف منحنی کالیبراسیون با خط راست واسط بین خروجی در بی باری و بار کامل. این اختلاف در زمان بارگذاری از بی باری تا بار کامل محاسبه میشود.

۴) هیسترزیس – HYSTERESIS :

حداکثر اختلاف بین خروجی یک وزن مشابه در هنگام افزایش وزن (از صفر تا بار کامل) وکاهش وزن (از بار کامل تا صفر). این انحراف بعنوان درصدی از R.O بیان می شود.

۵) تکرار پذیری – REPEATABILITY :

توانایی لودسل برای باز تولید خروجی، زمانی که یک بار مشابه در شرایط یکسان و در یک جهت بصورت پی در پی اعمال میشود. تکرار پذیری با حداکثر اختلاف بین این خروجیها بیان میشود و درصدی از R.O می باشد .

۶) خروجی در حالت بی باری – ZERO BALANCE :

سیگنال خروجی لودسل در زمان اعمال ولتاژ تحریک در حالت بی باری کامل، این میزان بعنوان درصدی از R.O بیان می شود .

۷) دمای کاری جبران سازی شده – TEMPERATURE RANGE, COMPENSATED :

بازه دمایی مجاز جهت نصب لودسل بدون در نظر گرفتن خطای دمایی.

۸) دمای کاری ایمن – TEMPERATURE RANGE, SAFE :

بازه دمایی مجاز جهت نصب لودسل با در نظر گرفتن خطای دمایی.

۹) مقاومت ورودی – TERMINAL RESISTANCE, INPUT :

مقاومت دو سر ورودی لودسل در دمای کاری استاندارد در حالتی که هیچ باری روی لودسل نباشد و خروجی لودسل مدار باز باشد.

۱۰ ) مقاومت خروجی – TERMINAL RESISTANCE, OUTPUT : 

مقاومت دو سر خروجی لودسل در دمای کاری استاندارد در حالتی که هیچ باری روی لودسل نباشد و ورودی لودسل مدار باز باشد.

۱۱ ) مقاومت بدنه – INSULATION RESISTANCE :

مقاومت بین تمام پایه های لودسل با بدنه در حالتی که ولتاژ ۵۰ ولت اعمال شده است.

۱۲ ) تحریک لودسل – EXCITATION :

ولتاژ یا جریان مورد نیاز برای ورودی لودسل.

۱۳ ) میزان اضافه بار ایمن – SAFE OVER LOAD :

حداکثر باری (بعنوان درصدی از ظرفیت نامی) که می توان به لودسل اعمال کرد بدون اینکه تغییر پایداری در خصوصیات اجرایی ایجاد شود.

۱۴ ) میزان اضافه بار نهایی – ULTIMAE OVERLOAD :

حداکثر باری (بعنوان درصدی از ظرفیت نامی) که موجب شکستن لودسل می شود.

۱۵ ) خزش – CREEP

تغییرات ایجاد شده درخروجی لودسل بواسطه زمان، هنگامی که بار روی آن باشد. در شرایط محیطی ثابت، معمولا با اعمال حداکثر ظرفیت اندازه گیری می شود و بعنوان درصدی از خروجی بر روی دوره زمانی مشخص بیان می شود.


محاسبه تعداد و ظرفیت لودسل :

تعداد لودسل در سیستم های توزین مختلف متفاوت می باشد. معمولا در ترازوهای با ابعاد کفه کم از یک لودسل در مرکز صفحه و در باسکول ها و باسکولت های با ابعاد زیاد از تعداد ۴ لودسل( ۶ تا ۸ لودسل) در گوشه های صفحه و بصورت متقارن استفاده می گردد.

برای توزین مخازن، سیلو ها و هاپرها ، معمولا از ۳ لودسل با زاویه ۱۲۰ درجه و یا ۴ لودسل با زاویه ۹۰ استفاده می گردد.

در صورت استفاده از چند لودسل برای یک سیستم توزین از جعبه جمع کننده – SUMING BOX – استفاده می شود. این جعبه سیگنال خروجی لودسل ها را با هم جمع کرده و به یک سیگنال واحد جهت اتصال به نمایشگر تبدیل می نمایید. مدار الکترونیکی داخلی این جعبه امکان بالانس کردن لودسل ها را فراهم می نماید.

این جعبه سیگنال خروجی لودسل ها را با هم جمع کرده و به یک سیگنال واحد جهت اتصال به نمایشگر تبدیل می نمایید. مدار الکترونیکی داخلی این جعبه امکان بالانس کردن لودسل ها را فراهم می نماید.

ظرفیت لودسل های مورد نیاز طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

ضریب امنیت معمولا به دلایل ضربات و شوک های وارد شونده روی لودسل، قرار گرفت بارهای نامتقارن، وزش باد و عوامل محیطی در نظر گرفته می شود.

ضریب امنیت برای برخی سیستم های توزین در جدول زیر آورده شده است.