برچسب: MMC

(Multimedia Card (MMC

در این مقاله هدف ، بیشتر شناسایی ساختار درونی و ریجستر های MMC و چگونگی انتقال داده با استفاده از دستورات ۴۸ بیتی بین MMC و HOST (کنترلر) می باشد که هرکدام از … .