برچسب: 8XC196KD

۵

مقدمه ای بر میکرو کنترلرهای ۸XC196KC/KD

۸XC196KC و ۸XC196KD میکرو کنترلر های ۱۶ بیتی CHMOS هستند که برای محاسبات سریع و عملیات ورودی / خروجی سریع طاحی شده اند . از اعضای خانواده MCS-96 بوده و از مجموعه دستورالعمل ها و معماری…..