برچسب: روشنایی جاده ها

پروژه ی روشنایی فنی

پروژه روشنایی فنی

این جزوه آموزشی شامل فرمول ها و روش محاسبه روشنایی و تعداد لامپ ها در نقاط مختلف خانه باتوجه به شرایط آن … .

طراحی روشنایی تونل های جاده ای

به منظور طراحی روشنایی تونل های جاده ای ، مراحل مختلف زیر تحت عنوان شرح خدمات و دستورالعمل اجرایی طراحی … .