برچسب: توزیع برق

مشخصات فنی و عمومی و اجرایی خازن های موازی در پست های فشار قوی

اکثر بار های متصل به شبکه قدرت و نیز تجهیزات به کار رفته در شبکه انتقال از جمله خطوط و ترانسفورماتور ها ماهیت سلفی دارند . بنابراین شبکه های قدرت همواره در ضریب …