برچسب: ترانزیستورها

الکترونیک 2

الکترونیک ۲

تقویت کننده های تفاضلی
ترانزیستور BJT
بررسی پاسخ فرکانسی تقویت کننده ها
تقویت کننده عملیاتی ( OpAmp )
نوسان سازها
تنظیم کننده های ولتاژ

Electronic LOG - Diod

Electronic LOG – Diod

سرفصل ها :

تست دیود با استفاده از مالتی متر
به دست آوردن منحنی مشخصه دیود
یکسوساز نیم موج
یکسو ساز نیم موج با فیلتر خازنی
یکسو ساز تمام موج ( پل دیود )
یکسوساز تمام موج ( پل دیود ) با خازن
مدارات برش دهنده