برچسب: انواع دیود

تحلیل مدارهای دیودی

دیود به عنوان ساده ترین اخترام غیر خطی می باشداین عنصر دارای تنوع بسیار بوده و اکثر به یک صورت مورد استفاده قرار می گیرد یا به … .