کنترل میکرز طراحی ، ساخت ، تولید

Hsdpa چیست ۰

Hsdpa چیست؟

HSDPA اختصار ” دسترسی به بستهء ارسال شده با سرعت بالا از ماهواره مخابراتی یاHigh-Speed Downlink Packet Access میباشد