برچسب: مدارهای دیودی

مدارات الکترونیکی ۰

مدارهای الکترونیکی

در این جزوه مباحث فیزیک الکترونیک ، دیود پیوندی و مدارهای دیودی ، ترانزیستورهای دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته .

۰

روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک

هدف از تدوین این کتاب آن است که به یاری مسائل متنوع ، دانشجویان رشته های مهندسی برق و فیزیک را در فهم عمیقتر مقدمات الکترونیک یاری داده شوند . فصل یک از این کتاب به پاره ای … .