برچسب: مدارهای الکترونیکی

مدارات الکترونیکی

مدارهای الکترونیکی

در این جزوه مباحث فیزیک الکترونیک ، دیود پیوندی و مدارهای دیودی ، ترانزیستورهای دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته .