برچسب: قوس الکتریکی

جوشکاری با قوس الکتریکی

یکی از متداول ترین روش های اتصال قطعات توسط جوشکاری با قوس الکتریکی انجام می شود . ایجاد قوس الکتریکی عبارت از جریان … .