برچسب: شرایط اقلیمی

۰

استاندارد کلید های ۲۰ و ۳۰ کیلوولت برای کلیدخانه های تمام هسته فلزی

این مبحث تئوری ، ساخت و کربرد انواع کلیدهای ۲۰ و ۳۳ کیلوولت مد نظر قرار داده است . که جهت آشنایی بیشتر به موارد کاربرد ، طرح و ساخت انواع کلیدها … .