برچسب: سیستم های کنترل خطی

سیستم های کنترل خطی ۰

جزوه سیستم های کنترل خطی

سرفصل های جزوه سیستم های کنترل خطی عبارتند از :

سیگنال فلوگراف و روش ساده سازی میسون
حساسیت
پاسخ گذرای سیستم
خطا در حالت ماندگار
پایداری … .

۰

سیستم های کنترل خطی – دکتر علی خاکی صدیق

فهرست مطالب :
فصل اول : آشنایی با سیستم های کنترل

فصل دوم : نمایش سیستم های کنترل خطی

فصل سوم : تحلیل عملکرد گذرا و ماندگار سیستم

فصل چهارم : مکان ریشه
…..