برچسب: دیود

تحلیل مدارهای دیودی

دیود به عنوان ساده ترین اخترام غیر خطی می باشداین عنصر دارای تنوع بسیار بوده و اکثر به یک صورت مورد استفاده قرار می گیرد یا به … .

درباره LED

امروه دیودهای نورافشان دیگر یک ابزار پرهزینه برای طراحان نمی باشد بلکه به سرعت تبدیل به لامپ های آینده خواهند شد . LED یا دیودهای نور افشان … .