برچسب: جبران سازی سیستم های کنترل

۰

سیستم های کنترل خطی – دکتر علی خاکی صدیق

فهرست مطالب :
فصل اول : آشنایی با سیستم های کنترل

فصل دوم : نمایش سیستم های کنترل خطی

فصل سوم : تحلیل عملکرد گذرا و ماندگار سیستم

فصل چهارم : مکان ریشه
…..