برچسب: تقویت امواج ماهواره

مدارهای فرستنده گیرنده فرستنده گیرنده رادیوئی ، مادون قرمز ، آلتراسونیک

مطالیب کتاب عبارتند از مدارات فرستنده گیرنده رادیوئی ، مادون قرمز ، آلتراسونیک ، مدارات ردیاب صوتی،فلزیاب،بوستر،تقویت امواج ماهواره و انواع نوسان سازها