برچسب: تاریخچه برق

تاریخچه صنعت برق

تاریخچه صنعت برق – پدر برق در ایران

انرزی برق از سالیان دور جزو پاکترین و مفیدترین انواع انرزی در دنیا شناخته شده است.پیشرفت روزمره بشر تا حدودی مرهون ادیسون میباشد.چرا که وی اختراعی را به جهانیان عرضه کرد که خود باعث اختراعات و پیشرفتهای