برچسب: برق کنترل

مهندسی برق

مهندسی برق

یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن … .

Industrial Instrumentation ( کاربرد وسایل اندازه گیری صنعتی )

در این ۴ فایل آموزشی در مورد ابزارهای اندازه گیری صنعتی مانند ابزارهای اندازه گیری فشار ، سطح ، دما و شار عبوری هر کدام در یک فایل مجزا صحبت شده که با استفاده از تصاویر و… .