برچسب: برق الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق

یکی از بهترین تعریف هایی که از مهندسی برق شده است، این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن … .

الکترونیک قدرت

عمده ترین جزء مدارهای الکترونیک قدرت تریستور است ، که نیمه هادی سریعا راه گزین است که کارکردش مدوله کردن سیستم های … .