برچسب: الکترونیک

مدارات الکترونیکی

مدارهای الکترونیکی

در این جزوه مباحث فیزیک الکترونیک ، دیود پیوندی و مدارهای دیودی ، ترانزیستورهای دوقطبی مورد بررسی قرار گرفته .

الکترونیک بسیار ساده است

اگر ریاضیات را بدرستی ملکه علوم دانسته اند ، بسیار بجاست که الکترونیک را ملکه فنون و صنایع بدانیم . در واقع اگر در گذشته ، عصر مکانیک و بعد عصر الکتریسیته را شناخته ایم … .

سیگنال ها و سیستم ها

واژه های سیگنال و سیستم از واژه های رایج در علوم مختلف مهندسی و غیر مهندسی است . در همه این علوم ، سیگنال بیان گر یک پدیده فیزیکی است که تابعی از یک متغیر مستقل می باشد ، و سیستم مجموعه منظمی است که ممکن است دارای یک یا چندین سیگنال ورودی و یک و یا چندین سیگنال خروجی باشد. می توان سیگنال های ورودی به سیستم را به عنوان محرک ها یا اثر محیط خارج بر سیستم ، و سیگنال های خروجی….