برچسب: الکترونیک قدرت

الکترونیک قدرت

عمده ترین جزء مدارهای الکترونیک قدرت تریستور است ، که نیمه هادی سریعا راه گزین است که کارکردش مدوله کردن سیستم های … .