برچسب: آموزش پزشکان

سلامت الکترونیک

بارشد و توسعه یهره گیری از فآوری اطلاعات در تجارت ، آموزش و سلامت که از ارکان شکل گیری دولت الکترونیک می باشند … .