برچسب: ،ارتباط کامپیوتر با میکروکنترلر

ارتباط سریال کامپیوتر و میکروکنترلر با استفاده از VB و ++VB

در این مقاله سعی در تشریح چگونگی کار با پورت سریال و ایجاد ارتباط بین دو کامپیوتر و یا کامپیوتر و میکرو کنترلر را داریم .

همچنین چگونگی ارتباط … .