دسته: برق و الکترونیک

توزیع هوایی ۰

توزیع هوایی

سرفصل های این کتاب عبارتند از :

مقایسه شبکه های هوایی و زمینی
مشخصات مکانیکی خطوط هوایی
نگاهدارنده های خطوط
کراس آرم یا کنسول و انواع آن
هادی های خطوط توزیع و انتقال … .

تجزیه و تحلیل سیستم ها ۰

تجزیه و تحلیل سیستم ها

مباحث مطروحه در این کتاب به اختصار عبارتند از سیگنال ها ، سیستم های پیوسته . گسسته در زمان ، سیستم های خطی و تغییر ناپذیر با زمان ، خواص سیستم های خطی … .

سیستم های کنترل خطی ۰

جزوه سیستم های کنترل خطی

سرفصل های جزوه سیستم های کنترل خطی عبارتند از :

سیگنال فلوگراف و روش ساده سازی میسون
حساسیت
پاسخ گذرای سیستم
خطا در حالت ماندگار
پایداری … .

بررسی رگولاتور Buck ۰

بررسی رگولاتور Buck

در این جزوه آموزشی به معرفی انواع و عوامل موثر در انتخاب یک آرایش مناسب و بررسی رگلاتور نوع Buck پرداخته شده است .