دسته: کتاب های دانشگاهی

سیستم های کنترل خطی – دکتر علی خاکی صدیق

فهرست مطالب :
فصل اول : آشنایی با سیستم های کنترل

فصل دوم : نمایش سیستم های کنترل خطی

فصل سوم : تحلیل عملکرد گذرا و ماندگار سیستم

فصل چهارم : مکان ریشه
…..