دسته: کتاب های دانشگاهی

ماشین های الکتریکی AC – فنی حرفه ای رشته الکتروتکنیک

کتابی که برای شما آماده کرده ایم کتاب ماشین های الکتریکی AC رشته الکتروتکنیک می باشد که در فصل اول به ترانسفورماتورهای تک فاز … .

روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک

هدف از تدوین این کتاب آن است که به یاری مسائل متنوع ، دانشجویان رشته های مهندسی برق و فیزیک را در فهم عمیقتر مقدمات الکترونیک یاری داده شوند . فصل یک از این کتاب به پاره ای … .

سیگنال ها و سیستم ها

واژه های سیگنال و سیستم از واژه های رایج در علوم مختلف مهندسی و غیر مهندسی است . در همه این علوم ، سیگنال بیان گر یک پدیده فیزیکی است که تابعی از یک متغیر مستقل می باشد ، و سیستم مجموعه منظمی است که ممکن است دارای یک یا چندین سیگنال ورودی و یک و یا چندین سیگنال خروجی باشد. می توان سیگنال های ورودی به سیستم را به عنوان محرک ها یا اثر محیط خارج بر سیستم ، و سیگنال های خروجی….

طراحی دیجیتال (مدار منطقی) دکتر قدرت سپیدنام

فهرست مطالب کتاب طاحی دیجیتال

اعداد مبنا در سیستم های دیجیتال
گیت های منطقی ، جبر بول و توابع بولی
فرم های متعارف و استاندارد در جبر بولی
ساده کردن عبارات بولی پیچیده
پیاده سازی مدار های دیجیتال با گیت های NAND و NOR
مدارهای ترکیبی
مدارهای …..ا