دسته: برق خودرو

برق خودرو

کامپیوترها و خودروها

در این جزوه آموزشی به تاثیر کامپیوتر و اجزای آن بر روی خودرو های امروزی پرداخته شده .