محاسبه و انتخاب بیمتال، فیوز و کنتاکتور مناسب

برای اتصال موتورهای الکتریکی به شبکه باید از فیوز،بیمتال و کنتاکتور مناسب استفاده کرد تا تحمل جریان راه اندازی و جریان دائم موتور را داشته باشند و فیوز و بیمتال هم مقدار آن مناسب انتخاب شود تا در موقع بروز مشکل بلافاصله موتور را از مدار خارج کنند و کارکرد مفیدی داشته باشند.

برای استفاده ی موتورهایی که به صورت یک ضرب (مستقیم) به شبکه متصل می شوند

این جدول از ۹ ستون تشکیل شده است. در ستون های اول و دوم قدرت موتورها برحسب کیلووات و اسب بخار برای ولتاژ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت نشان داده شده است. ستون سوم و چهارم مربوط به قدرت موتورها برای ولتاژ خطی ۳۸۰ ولت است و ستون پنجم و ششم قدرت موتورها برای ولتاژ خطی ۴۱۵ تا ۴۴۰ ولت را نشان می دهد. ستون هفتم مربوط به جریان کنتاکتور برای قدرت های مورد نظر است و در ستون هشتم جریان بی متال لازم برای موتور مورد نظر مشخص گردیده و سر انجام در ستون نهم فیوز مورد نیاز مشخص شده است. این جدول برای موتور هایی استفاده می شود که به صورت مستقیم به شبکه برق متصل شوند.

برای مثال موتور ۲۲kW یا ۳۰HP مورد نظر است. برای انتخاب وسایل مورد نیاز در ستونی که بالای آن ولتاژ ۳۸۰ ولت مشخص شده عدد ۲۲kW و ۳۰HP را پیدا می کنیم. سپس رو به روی آن، عدد ۶۳ را برای جریان کنتاکتور و عدد ۳۸-۵۰ را برای جریان بی متال و عدد ۵۰-۶۳ را برای جریان فیوز پیدا می کنیم.

جریان فیوز

جریان بی متال

جریان کنتاکتور

ولتاژ ۴۱۵ – ۴۴۰ V

ولتاژ ۳۸۰ V

ولتاژ  ۲۲۰ – ۲۴۰ V

A

A

A

HP

kW

HP

kW

HP

kW

۲

۱-۱٫۶

۹

۰٫۵

۰٫۳۷

۲-۴

۱٫۶-۲٫۵

۹

۰٫۷۵

۰٫۵۵

۰٫۵

۰٫۳۷

۲-۴

۱٫۶-۲٫۵

۹

۱

۰٫۷۵

۱

۰٫۷۵

۴-۶

۲٫۵-۴

۹

۱٫۵

۱٫۱

۱٫۵

۱٫۱

۰٫۷۵

۰٫۵۵

۴-۶

۲٫۵-۴

۹

۲

۱٫۵

۲

۱٫۵

۱

۰٫۷۵

۶-۸

۴-۶

۹

۳

۲٫۲

۳

۲٫۲

۱٫۵

۱٫۱

۸-۱۲

۴-۶

۹

۴

۳

۴

۳

۲

۱٫۵

۸-۱۲

۵٫۵-۸

۹

۵

۳٫۷

۱۰-۱۲

۷-۱۰

۱۶

۵٫۵

۴

۳

۲٫۲

۱۲-۱۶

۱۰-۱۳

۱۶

۷٫۵

۵٫۵

۷٫۵

۵٫۵

۴

۳

۱۶-۲۰

۱۳-۱۵

۱۶

۱۰

۷٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۴

۱۶-۲۰

۱۳-۱۸

۱۶

۱۲٫۵

۹

۲۰-۲۵

۱۸-۲۵

۲۵

۱۳٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۲۵

۱۸-۲۵

۲۵

۱۵

۱۱

۱۵

۱۱

۳۲-۴۰

۲۳-۳۲

۴۰

۲۰

۱۵

۲۰

۱۵

۱۰

۷٫۵

۴۰

۳۰-۴۰

۴۰

۲۵

۱۸٫۵

۲۵

۱۸٫۵

۱۳٫۵

۱۰

۴۰

۳۰-۴۰

۴۰

۳۰

۲۲

۱۵

۱۱

۵۰-۶۳

۳۸-۵۰

۶۳

۳۵

۲۵

۳۰

۲۲

۶۳

۴۸-۵۷

۶۳

۴۰

۳۰

۲۰

۱۵

۶۳

۴۸-۵۷

۶۳

۴۵

۳۳

۴۰

۳۰

۲۵

۱۸٫۵

۶۳

۵۷-۶۶

۶۳

۵۰

۳۷

۸۰

۶۶-۸۰

۸۰

۶۰

۴۵

۵۰

۳۷

۳۰

۲۲

۱۰۰

۷۵-۱۰۵

۱۲۵

۷۰

۵۰

۶۰

۴۵

۱۲۵

۹۵-۱۲۵

۱۲۵

۸۰

۵۹

۷۵

۵۵

۴۰

۳۰

۱۲۵

۹۵-۱۲۵

۱۲۵

۹۰

۶۵

۱۶۰

۱۲۰-۱۶۰

۲۰۰

۱۰۰

۷۵

۱۰۰

۷۵

۵۰

۳۷

۱۶۰

۱۲۰-۱۶۰

۲۰۰

۶۰

۴۵

۲۰۰

۱۵۰-۲۰۰

۲۰۰

۱۲۵

۹۰

۱۲۵

۹۰

۷۵

۵۵

۲۵۰

۱۶۰-۲۵۰

۲۶۰

۱۵۰

۱۱۰

۱۵۰

۱۱۰

۲۵۰

۱۶۰-۲۵۰

۲۶۰

۱۷۵

۱۳۲

۲۵۰

۲۰۰-۳۱۵

۲۶۰

۲۰۰

۱۵۰

۱۷۵

۱۳۲

۱۰۰

۷۵

۳۱۵

۲۵۰-۴۰۰

۴۵۰

۲۲۵

۱۶۵

۲۲۰

۱۶۰

۱۲۵

۹۰

۴۰۰

۲۵۰-۴۰۰

۴۵۰

۲۵۰

۱۸۵

۱۵۰

۱۱۰

۴۰۰

۳۱۵-۵۰۰

۴۵۰

۳۰۰

۲۲۰

۲۷۰

۲۰۰

۵۰۰

۳۱۵-۵۰۰

۴۵۰

۳۵۰

۲۵۰

۳۰۰

۲۲۰

۱۷۵

۱۳۲

۶۳۰

۴۰۰-۶۳۰

۶۳۰

۴۰۰

۲۹۰

۳۵۰

۲۵۰

۲۲۰

۱۶۰

۶۳۰

۵۰۰-۸۰۰

۶۳۰

۴۳۰

۳۱۵

برای استفاده ی موتورهایی که به صورت ستاره – مثلث راه اندازی می شوند

این جدول مانند جدول قبلی دارای ۹ ستون و مشخصات هر ستون همانند مشخصات ستون های جدول قبل است؛ با این تفاوت که این جدول برای موتورهای آسنکرون روتور قفسی ای استفاده می شود که راه اندازی آن به صورت ستاره-مثلث باشد.

برای مثال موتور ۲۳kW و ۳۰HP را در نظر می گیرم. بر اساس روش قبل، کنتاکتور مورد نیاز ۴۰ آمپر و بی متال آن ۲۳-۳۲ آمپر و فیوز مورد نیاز ۵۰-۶۳ آمپر خواهد بود.

علت اینکه آمپر کنتاکتور و بی متال کاهش یافته این است که در اتصال مثلث که اتصال دایم کار موتور است جریان مصرفی موتور از دو کنتاکتور به صورت موازی عبور می کند.

باید توجه داشت که برای راه اندازی موتورهای آسنکرون با روتور قفس سنجابی از کنتاکتوری با علامت طبقه بندی AC3 استفاده می شود، اما اگر روتور آن سیم پیچی شده باشد از کنتاکتور AC2 استفاده می کنیم.

جریان فیوز

جریان بی متال

جریان کنتاکتور

ولتاژ ۴۱۵ – ۴۴۰ V

ولتاژ ۳۸۰ V

ولتاژ  ۲۲۰ – ۲۴۰ V

A

A

A

HP

kW

HP

kW

HP

kW

۱۶

۷-۱۰

۱۲

۱۰

۷٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۴

۲۰

۷-۱۰

۱۲

۱۲٫۵

۹

۲۰

۱۰-۱۳

۱۲

۱۳٫۵

۱۰

۷٫۵

۵٫۵

۲۵

۱۳-۱۸

۱۶

۱۵

۱۱

۱۵

۱۱

۳۲

۱۳-۱۸

۱۶

۲۰

۱۵

۲۰

۱۵

۱۰

۷٫۵

۴۰

۱۸٫۵-۲۵

۲۵

۲۵

۱۸٫۵

۲۵

۱۸٫۵

۱۳٫۵

۱۰

۴۰

۱۸-۵

۲۵

۱۵

۱۱

۵۰

۱۸٫۲۵

۲۵

۳۰

۲۲

۵۰-۶۳

۲۳-۳۲

۴۰

۳۰

۲۲

۶۳

۲۳-۳۲

۴۰

۳۵

۲۵

۲۰

۱۵

۶۳

۳۰-۴۰

۴۰

۴۰

۳۰

۴۰

۳۰

۲۵

۱۸٫۵

۸۰

۳۰-۴۰

۴۰

۴۵

۳۳

۸۰

۳۰-۴۰

۴۰

۵۰

۳۷

۸۰

۳۸-۵۰

۶۳

۵۰

۳۷

۳۰

۲۲

۱۰۰

۳۸-۵۰

۶۳

۶۰

۴۵

۱۰۰

۴۸-۵۷

۶۳

۷۰

۵۰

۶۰

۴۵

۱۲۵

۵۷-۶۶

۶۳

۸۰

۵۸

۷۵

۵۵

۴۰

۳۰

۱۲۵

۶۰-۸۰

۸۰

۹۰

۶۵

۵۰

۳۷

۱۶۰

۷۵-۱۰۵

۱۲۵

۱۰۰

۷۵

۱۰۰

۷۵

۶۰

۴۵

۲۰۰

۷۵-۱۰۵

۱۲۵

۱۲۵

۹۰

۲۰۰

۹۵-۱۲۵

۱۲۵

۱۲۵

۹۰

۷۵

۵

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

۱۱ پاسخ

 1. dalakkheili گفت:

  چراغ مثالتون رو برای ۳۸۰ ولت قرار دادید؟ چرا روی ۲۲۰ تا ۲۴۰ نذاشتید؟؟

  • admin گفت:

   با سلام خدمت شما
   فقط یک مثال بود شما می توانید همین محاسبات را برای موتور ۲۲ کیلوات یا برق ۲۲۰ ولت نیز انجام دهید .
   در این حالت در ستون اول از سمت چپ یعنی ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ، ۲۲ کیلو وات را پیدا می کنیم که با توجه به جدول نتایج به صورت زیر است .
   جریان کنتاکتور : ۸۰
   جریان بی متال : ۶۶-۸۰
   جریان فیوز : ۸۰
   موفق باشید .

 2. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 3. salman گفت:

  سلام
  برای انتخاب کنتاکتور دمای محیط هم اثر گذاره مثل انتخاب سطح مقطع سیم انتقال توان که ضرایب اصلاح وارد میشه؟

  • admin گفت:

   سلام
   خیر تاثیری ندارد ولی روی هر کنتاکتور یک رنج دمایی قرار دارد که برای عملکرد مناسب و ایمن باید در اون رنج کار کنند تقریبا ماکزیمم دمای مجاز ۶۰ درجه هستش عموما
   موفق باشد .

 4. احمد جعفری گفت:

  با سلام و خسته نباشید.فرق ترمیک با کلید حراراتی چی هستش؟همچنین فرق ترمیک با بی متال چی هستش؟ ممنونم

 5. داود گفت:

  سلام.جریان هرفاز ۶۰ آمپر می باشدو فاصله ۲۵ مترسایز کابل باید چقدر باشه

 6. Mohsen گفت:

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما دوستان گرامی وزحمت کش .وقتی رنج بی متال ۴تا ۶ هست بیمتال رو باید روی چه رنجی تنظیم کرد؟ممنون میشم

 7. Rasool گفت:

  سلام من میخوام واسه ۱۸۰امپر جریان دوسه و چهار تا تکفاز یک عدد فیوز سه فاز استفاده کنم باید از فیوز چند امپر استفاده کنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*